شناسه خبر: 16639 منتشر شده در مورخ: 1397/12/25 ساعت: 08:42 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 25 اسفند 1397

روزنامه شنبه 25 اسفند 1397

چرا سخن هفته؟ - اسطوره بازگشت جاودانه - واقعیت افزوده در خدمت مسیریابی نابینایان - راهنمای سریالهای نوروزی «۹۸» - داستان آیفونهای خاموش - جدول حذفی

روزنامه ایران سپید

شنبه 25 اسفند 1397

9 رجب 1440

16 مارچ 2019

سال بیست و سوم شماره 6099

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

.........عناوین این شماره.......

چرا سخن هفته؟ 2

اسطوره بازگشت جاودانه 5

واقعیت افزوده در خدمت مسیریابی نابینایان 8

راهنمای سریالهای نوروزی «۹۸» 11

داستان آیفونهای خاموش 16

جدول حذفی 18

* گلواژه: آن گونه که میپسندی زندگی کن، ولی بدان که عاقبت مرگ در انتظار توست. امام محمد غزالی

.............سخن هفته

* چرا سخن هفته؟ حرفهایی که باید یک جا گفته شوند. این یادداشت آخرین سخن هفته سال جاری است. نگاهی به این ستون مبین آن است که در طول یک سال و به جز استثنائاتی به طور هفتگی از مشکلات، نکات و نظراتی سخن گفته ایم که وجه مشترکشان مطرح بودن آنها به عنوان مسائل اساسی جامعه نابینایان یا در نگاهی وسیعتر که شامل نابینایان نیز میشود، مربوط به مشکلات جامعه بزرگتر افراد معلول کشور بوده و هست. هرچند اکثریت قاطع خوانندگان چنان که از اظهار نظر و واکنشهایشان به شکل مستند مشهود است، با این یادداشتها ارتباط خوبی برقرار کرده اند، اما هستند پرسشگرانی که از فلسفه وجودی این ستون پرسیده اند. قطعاً علت انتشار این یادداشتها میل وافر نویسنده آن به نگارش یادداشت نیست؛ زیرا هم در گذشته به جرأت بیش از هر نویسنده نابینای دیگری در کشور در مورد مسائل نابینایان در اکثر روزنامه های کشور و مجلات تخصصی نوشته ام و هم مشغله های دیگر جایی برای این کار نمیگذارد. علت وجود این ستون و یادداشتها گفتن حرفهایی است که باید در جامعه نابینایان مطرح شوند، اما در کمتر جایی گفته میشوند. بسیاری از مسائل مطرح در جامعه نابینایان گذشته از مشکلاتی که همه میدانند مانند بیکاری گسترده، فقدان کفایت مستمریهای پرداختی به نابینایان بیکار، وضعیت نامطلوب توزیع وسایل توانبخشی در میان نابینایان، عدم مناسبسازی محیطی و وجود ایمنی تردد برای نابینایان، ازدواج و غیره مسائل و مشکلاتی در این جامعه مطرح است که کمتر فرد یا نهادی به آن میپردازد و آن را در سطح افکار عمومی نابینایان مطرح میکند. مسائلی مانند برخی رفتارهای فردی و جمعی مسئله ساز خود نابینایان، برخی کاهلیها و مشکلات در پیگیریهای جمعی نابینایان، گفتن از اینکه همه مشکلات فرا روی نابینایان از جامعه بیرونی نشأت نمیگیرد. این پیش فرض که در پاسخ به ناتوان انگاشتن نابینایان توسط جامعه الزاماً نابینایان توانمندند، پیش فرض غلطی است. نابینایان میتوانند و باید توانمند شوند، اما بدون آموزش و توانبخشی توانمند نیستند. خب گفتن از این مسائل تا شاید جرقه ای باشد در ذهن مشغول عموم نابینایان به مسائل دیگر یا مشکلات روزمره و شاید بر انگیزاننده رفتارها و حرکتهایی باشد تا نابینایان موفقتر و در اندازه هایی متناسب با تحصیلات و توانمندیهایشان در جامعه ظاهر شوند. انتقاد از کندی عملکرد تشکلهای نابینایان در پیگیری حقوق این افراد، یکی از شاخصهای این ستون بود که خواست بسیاری از نابینایان است که از این قلم جاری شده است. انتقاد از مسئولان امور اجرایی تا آنجا که دانش نگارنده قد میداده به زبان و در قالب کارشناسی، وجه دیگر این یادداشتها بوده است؛ گوشزد کردن مشکلاتی که شاید در نگاه اول دیده نشوند. مانند تأثیرات کاهش ساعت کار هفتگی معلولان از مصداقهای هشداری این ستون به بروز مشکلات بعدی بوده است. با این توضیحات سخن هفته در سال پیش رو نیز همین راه را دنبال خواهد کرد؛ مگر اینکه نظرات شما مصلحت دیگری فرا روی ما قرار دهد.

...........چوب الف

* اسطوره بازگشت جاودانه:

اگر تندبادی برآید ز کنج، به خاک افگند نارسیده ترنج؛ ستمکاره خوانیمش ار دادگر، هنرمند دانیمش ار بیهنر؛ اگر مرگ داد است بیداد چیست، ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؛ از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست؛ همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در راز باز. مسأله زمان و مواجهه محتوم و گریز ناپذیر با سرنوشت، معنابخشی به زندگی و بیش از آن به مرگ به عنوان پایانی حتمی اما ناشناخته و غریب، از روزگاران باستان تا کنون همواره دغدغه فرزندان آدم بوده است. مسأله گذر توقفناپذیر زمان، کوتاه بودن عمر آدمی، تراژدی مرگ در زمان و مکان و شرایطی که هرگز نخواهیم دانست، مرگ در چهره ها و جلوه های گوناگونش منشأ و الهامبخش خلق بسیاری آثار هنری و ادبی بوده است و خواهد بود. علاوه بر این، این مهمترین دغدغه مشترک میان همه ابناء بشر در همه دورانها، رد پایی عمیق بر تاریخ اندیشه آدمی داشته است. اینکه انسانها در طول تاریخ، از زمان استیلای باورهای اسطوره ای تا ظهور ادیان ابراهیمی، از حاکمیت خدایان بر زندگی معنوی انسان تا پیدایی زندگی مدرن، انسانها با مسأله گذر زمان و واقعیت مرگ گریز ناپذیر چگونه مواجه شده اند و به آن معنا بخشیده اند، موضوع کتاب بسیار خواندنی، عالمانه و جذابی است به نام «اسطوره بازگشت جاودانه» و به قلم دانشمند، اسطوره شناس و دینپژوه صاحبنام رمانیایی، میرچا الیاده. این متفکر خلاق قرن بیستم که تسلطی کمنظیر به زبانها و فرهنگهای باستانی داشته است، در این اثر کوشیده تفاوت میان زمان گذرا و ناپایدار تاریخی و زمان مدور و تکرار شونده و ازلی-ابدی اسطوره ای را به خوبی تبیین کند. زمان تاریخی که همچون قطاری بازگشت ناپذیر میگذرد و لحظات را یکی پس از دیگری بیرحمانه میبلعد و مسافرانش را با سرعت به ایستگاه پایانی «مرگ» نزدیک میکند و زمان اسطوره ای که از ازل بوده و در مسیری دوری «دایره ای»، در مناسک، اعمال، آیینها و جشنها و زایش دوباره و دوباره و فصول و... تا بینهایت، تا ابد ادامه مییابند و مدام در فاصله های زمانی مشخص تکرار میشوند. الیاده در این اثر از باورهای هزاره ای و باور به منجی در ادیان سخن میگوید. در نهایت با رسیدن به جهان مدرنی که بیش از پیش تحت سیطره زمان بازگشت ناپذیر زمان تاریخی قرار میگیرد، از اسطوره پیشرفت سخن میگوید، اسطوره زمانه ما که میکوشد بر هراس از گذر عمر کوتاه و فرا رسیدن مرگ محتوم غالب شود.

این اثر خواندنی و تأثیرگذار را بهمن سرکاراتی چنان به قاعده و زیبا ترجمه کرده که خواندن نثر کتاب، خود لذتی فزاینده است. مطالعه این اثر عالمانه را به دوستان پیشنهاد میکنیم که به مباحث مربوط به اساطیر و ادیان و همچنین به مطالعات فرهنگی در تاریخ فرهنگ بشر و نیز به بررسیهای شناختشناسانه و تاریخ معرفتشناسی علاقه مند هستند. کتاب اسطوره بازگشت جاودانه را نشر قطره به بازار نشر عرضه کرده و نسخه گویای آن در کتابخانه حسینیه ارشاد تهیه شده است. «پرستو ولدخان»

 

............فناوریهای امیدبخش

* واقعیت افزوده در خدمت مسیریابی نابینایان: این روزها از صبح تا شام در محافل طراحان سخت افزار و نرم افزار، همه از واقعیت افزوده حرف میزنند. همه میخواهند این فناوری را به بستری برای نوآوری بدل کنند. مسیریابی نابینایان هم تحت تأثیر این فناوریِ نه خیلی نو ظهور قرار گرفته است. اما پیش از آن که به ذکر نمونه ای از استفاده از واقعیت افزوده در مسیریابی نابینایان بپردازیم، بد نیست ابتدا ببینیم اساساً این تکنولوژی چیست که این طور توانسته دل از همه توسعه دهنده ها ببرد؟

ویکیپدیا در باره تکنولوژی واقعیت افزوده مینویسد: واقعیت افزوده (Augmented Reality) یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه میکند. این عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی یا داده های GPS است، ایجاد میشود. در واقعیت افزوده معمولاً چیزی کم نمیشود، بلکه فقط اضافه میشود. همچنین واقعیت افزوده تا حدودی شبیه به واقعیت مجازی است که توسط یک شبیهساز، دنیای واقعی را کاملاً شبیهسازی میکند. در واقع وجه تمایز بین واقعیت مجازی و واقعیت افزوده این است که در واقعیت مجازی کلیه عناصر درک شده توسط کاربر، ساخته شده توسط کامپیوتر هستند. اما در واقعیت افزوده بخشی از اطلاعاتی را که کاربر درک میکند، در دنیای واقعی وجود دارد و بخشی توسط کامپیوتر ساخته شده است. با کمک تکنولوژی پیشرفتهٔ واقعیت افزوده (برای مثال افزودن قابلیت بینایی کامپیوتری و تشخیص اشیا) میتوان اطلاعات مرتبط با دنیای واقعی پیرامون کاربر را به صورت تعاملی و دیجیتالی به او ارائه کرد. همچنین میتوان اطلاعات مرتبط با محیط و اشیاء اطراف را بر روی دنیای واقعی نگاشت. این جملات آخر، دقیقاً همان کاربردی است که آنهایی که برای نابینایان کار میکنند، به آن تکیه دارند. شبیهسازی فضای محیط برای نابینایان بر روی ابزارهای مختلفی نظیر عینکهای خاص یا تلفنهای هوشمند، برای مسیریابی امنتر و دقیقتر. «Foresight»، نام کمپانی تازه تأسیسی است که کار را در این زمینه آغاز کرده است. مأموریت این کمپانی، ارائه طرحهایی برای ایجاد شهرهای هوشمند متناسب با نیازهای نابینایان است. این شرکت حالا به تازگی اپلیکیشنی را برای اندروید طراحی کرده که نابینایان میتوانند با نصب آن بر روی گوشیهایشان، در محیطهای مختلف اعم از فضاهای باز و داخل ساختمانها، بهتر از زمانی که از Gps برای مسیریابی استفاده میکنند، حرکت کنند. البته شرطش این است که آن مسیر یا محیط ابتدا توسط کارشناسان Foresight به فهرست مسیرهای دسترسی پذیر اضافه شده باشد. صاحبان مراکز تجاری در تعامل با کارشناسان این شرکت، نقشه ساختمانهایشان را در اختیار آنها میگذارند تا به نقشه های این اپلیکیشن اضافه شود.

 

...........فرهنگ و هنر

* راهنمای سریالهای نوروزی ۹۸: در این مطلب نگاهی می اندازیم به سریالهای تلویزیونی که در ایام عید از شبکه های مختلف پخش میشوند. - «نون.خ»؛ شبکه یک، ۲۲:۱۵: فیلمنامه سریال «نون.خ» که توسط امیر وفایی به نگارش درآمده است، درونمایه طنز دارد و در ۱۶ قسمت ۵۰ دقیقه ای ویژه نوروز تولید میشود. نام متفاوت سریال برگرفته از نور الدین خانزاده، یکی از نقشهای کلیدی مجموعه نون.خ. انتخاب شده است. این سریال، داستان خانواده ای است که پدر آنها دچار مشکلات مالی شده است. این مجموعه درباره مشکلات اقتصادی روز جامعه است و قرار است فضای نویی برای مخاطبان تلویزیون به نمایش بگذارد. با اینکه داستان این مجموعه حول محور مسائل اقتصادی میگردد، اما از زاویه تلخ به ماجرا وارد نشده و همان طور که از نام کارگردان هم پیداست، به خاطر تجربیات متعدد آقاخانی در ساخت آثار طنز در تلویزیون، روایت تازه ای از طنز انتظار تماشاگران نوروزی را میکشد. همچنین نون.خ. بهانه ای است برای نشان دادن فرهنگ و آداب و رسوم بخشی از شهرهای کشورمان؛ از این رو بخشی از قصه در استان کردستان با لباس و لهجه کردی میگذرد و دارای لوکیشنهای متعدد است. ن.خ. یازدهمین سریال کارنامه ده ساله سعید آقاخانی در مقام کارگردان به حساب میآید. فارغ از بازیگران سریال نون.خ. که همگی از چهره های نامی در گونه طنز هستند، دو نکته جالب توجه اینکه سعید آقاخانی در این مجموعه، در نقش بازیگر و کارگردان ظاهر شده و نقش نور الدین خانزاده را خودش ایفا میکند. همین طور در کنار هنرمندان شناخته شده پایتختنشینی چون علی صادقی، حمیدرضا آذرنگ، هومن حاجی عبد اللهی، سیاوش مفیدی، فریده سپاه منصور، نعیمه نظامدوست و سیروس میمنت، از بازیگران بومی هم استفاده شده است. - «زوج و فرد»؛ شبکه سه، ساعت ۲۰:۴۵: این مجموعه تلویزیونی در ۱۵ قسمت توسط مهران مهام، تهیه کننده نامی مجموعه های تلویزیونی و بر اساس فیلمنامه ای از امیرعباس پیام و مهدی روشن روان در دست ساخت است. این مجموعه که از ابتدا تا کنون چند بار با عناوین «حوزه استحفاظی» و «مُرّ قانون» تغییر نام داده، مراحل پایانی تولید خود را برای رسیدن به پخش نوروزی طی میکند. زوج و فرد الهام گرفته از تصویب طرح بحث بر انگیز ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، روی این موضوع مانور میدهد و میکوشد به وسع خود، چالشها و بایدها و نبایدهای این قانون پر حرف و حدیث را به شکل داستانی اجتماعی، اما طنز به تصویر بکشد. شخصیت اصلی این مجموعه، فردی در آستانه بازنشستگی است که اتفاقات مختلف زندگی او و طرح مزایا و معایب این مصوبه، جهان زوج و فرد و آدمهای پیرامونش را میسازد. این مجموعه به کارگردانی مشترک محمدحسین لطیفی و علیرضا نجفزاده در حال تولید است. مهران مهام، تهیه کننده زوج و فرد درباره حضور دو کارگردان در این پروژه گفته است: با توجه به آنتن نوروز و شرایط دیگر، صلاح بر این بود که سریال زوج و فرد را همراه با دو کارگردان محمدحسین لطیفی و علیرضا نجفزاده تولید کنیم. مهران مهام هم ریسک نکرده و برای کنداکتور حساسی چون عید نوروز، فقط از بازیگران حرفه ای و سرشناس استفاده کرده است. هدایت هاشمی، ناهید مسلمی، مرجانه گلچین، مهران غفوریان، یوسف تیموری تا مهران رجبی، اشکان اشتیاق و سپند امیرسلیمانی، شیدا خلیق، مهشید ناصری، دلسا ملکی، شهین تسلیمی، کریم قربانی و اردشیر کاظمی در این سریال ایفای نقش میکنند. - «بر سر دوراهی»؛ شبکه دو، ساعت ۲۱:۳۰: کمی پیشتر در بین فهرست مجموعه های نوروزی کاری به نام ساده دلان یا تنگنا دیده میشد که قرار بود با همکاری حامد عنقا و توفیقی ساخته شود، اما چندی بعد این گروه با نام و داستان جدیدی آغاز به کار کرد. بر سر دو راهی، داستان عاشقانه پرفراز و نشیب پسری به نام حامد است که به واسطه عوض شدن دنیایش و تغییر مسائل مالی، همه چیزش تغییر میکند. این سریال بسیار پرقصه است و تلاش میکند در ۴۰ قسمت، داستانی از بالاترین تا پایین ترین طبقات اجتماعی را روایت کند. قصه ای که به قول نویسنده اثر، وقتی روی کاغذ خوانده میشود، احساس میکنیم داریم قصه ای از مجلات کاهی قدیمی میخوانیم. این سریال به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی حامد عنقا در حال تهیه و تولید است. گودرزی به عنوان نقش اول این مجموعه که در دو سال گذشته بازگشت چشمگیری به تلویزیون داشته و از اجرا تا بازیگری را پشت سر هم امتحان کرده، برای اولین بار همکاری با بهرنگ توفیقی را به کارنامه هنریش اضافه میکند. مهراوه شریفینیا هم بعد از «کیمیا»، با پایان دادن به دوری سه ساله اش از جعبه جادویی، این بار در یک مجموعه نوروزی نقشآفرینی می‎کند. میترا حجار، بهنوش بختیاری، عنایت بخشی، افسانه چهرآزاد، بهرنگ علوی، مجید مشیری، شهین تسلیمی، اسماعیل پور رضا، اکبر رحمتی، یلدا قشقایی، دیگر ایفاگران نقش در این سریال عیدانه هستند.

.............هشتگ

* داستان آیفونهای خاموش. وزیر ارتباطات درباره گوشیهای آیفون در ایران صحبتی کرد که سوژه مجازیها شد؛ مخصوصاً آنهایی که آیفون دارند. آذری جهرمی گفت: «در پی بسته شدن اپهای ایران توسط اپل، طی ۵ روز متعاقب آن حدود ۷۰ هزار گوشی آیفون از شبکه خارج و خاموش شده اند. این در حالی است که رشد روزانه این آمار پیش از محدودیتهای اخیر اپل حدود ۷ هزار دستگاه بوده است.» حرف و حدیث درباره گوشیهای اپل از زمان بسته شدن بعضی اپلیکیشنها در ایران آغاز شده و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد و چند روز پیش هم گفته شده بود که بعضیها آیفونهایشان را خاموش کرده اند. به نظر بیشتر کسانی که درباره این موضوع نوشتند، آماری که وزیر ارتباطات ارائه داده اشتباه است و کسی این کار را نکرده است. آنهایی که آیفون دارند هم نوشتند که این کار را نکرده اند. جمله های احمدینژاد در گفتگوی روزنامه شرق با او مدام در شبکه های اجتماعی دیده میشد. از تیتر روزنامه شرق برای این مصاحبه یعنی «من اشتباهی نکرده ام» تا بیگناه خواندن خاوری و ادعایش برای داشتن راهکار اداره کشور و بازگرداندن قیمت دلار به قبل، از جمله هایی بود که بیشتر به آنها پرداخته شد. به همین دلیل هم هشتگ احمدینژاد را زیاد میدیدیم. بعضیها با احمدی نژاد و حرفهایش شوخی میکردند و بعضیها با مثالهایی سعی میکردند بگویند حرفهای او بی پایه و اساس است. طرفداران احمدینژاد اما از این مصاحبه خوشحال بودند و از او و حرفهایش دفاع میکردند. تولد بهروز وثوقی، بازیگر قدیمی ایران در شبکه های اجتماعی حسابی سر و صدا بپا کرد. با اینکه وثوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر فعالیت نکرد، همچنان پرطرفدار است. حتی بین جوانان که تصویر و خاطره ای از بازیهای او ندارند. در اینستاگرام بسیاری از بازیگران و چهره های سینمایی با به اشتراک گذاشتن تصاویر وثوقی درباره او نوشتند. حال و هوای نوشته ها هم معمولاً تمجید از بازیگری او بود و اینکه جایش در سینمای ایران خالی است.

............کشکول

* جدول حذفی: در جدول حذفی 12 گروه سؤال ارائه شده که هر گروه شامل سه سؤال و سه پاسخ است. پاسخها به ترتیب پنج، چهار، سه حرفی هستند. در هر گروه از سؤالات، اگر از پاسخ اول یک حرف کم کنیم، حروف باقیمانده پاسخ دوم و اگر از پاسخ دوم یک حرف کم کنیم، حروف باقیمانده پاسخ سوم را تشکیل میدهند. در انتها اگر حروف حذف شده پاسخهای اول را به ترتیب مرتب کنیم، رمز اول جدول و اگر حروف حذف شده پاسخهای دوم را به ترتیب بچینیم رمز دوم به دست میآید. رمز جدول نام دو بازیگر پیشکسوت سینمای کشورمان است. برای مثال سؤالات گروه اول به این صورت است: (1. فراوان 2. زمین لم یزرع 3. همنشین برهمن) پاسخها به ترتیب: (1. بسیار 2. بایر 3 . رأی) که اگر دقت کنید, از کلمه اول حرف س و از کلمه دوم حرف ب حذف شده اند که س حرف اول رمز اول و ب حرف اول رمز دوم هستند. شما میتوانید بقیه حروف دو رمز را به صورتی که توضیح داده شد بدست آورید. سؤالات هر گروه: گروه اول: (1. فراوان 2. زمین لم یزرع 3. همنشین برهمن) گروه دوم: (1. توده مردم2. لباس و پوشاک 3. کاپ قهرمانی) گروه سوم: (1. متنفر 2. آشکار و نمایان 3. حاجت و مقصود) گروه چهارم: (1. کتاب شعر 2. پول چین 3. ذره باردار) گروه پنجم: (1. رانکی 2. گردنکش 3. اهلی و سر به راه) گروه ششم: (1. از درختان همیشه سبز که رگبرگ اصلی آن قرمز رنگ است 2. ثابت 3. چین و شکن) گروه هفتم: (1. نیکوکاران 2. سرب سوخته 3. پدران) گروه هشتم: (1. از شوینده ها 2. فیلمی از "مهرجویی" با بازی "بیتا فرهی" 3. توده غله) گروه نهم: (1. حبیب خداست 2. پیک کاغذی 3. کوهی در مکه) گروه  دهم: (1. دروغ آذری 2. اکنون 3. نی میان تهی) گروه یازدهم: (1. فراهم ساختن 2. دیگ دهان گشاد 3. نشانه الهی) گروه دوازدهم: (1. قلب قرآن 2. کوهی در مصر 3. مجلس بزرگان. شما تا چهارشنبه هفته جاری فرصت دارید رمز جدول را با شماره پیامک 3000465040 به ما اعلام کنید. رمز جدول هفته گذشته: پرویز ناتل خانلری-محمدعلی جمالزاده. برنده این هفته آقای قدرت ا... رحمتی از کرج است. * حرفهای تکان دهنده: آنان که از خود عشق ساطع میکنند، با عشق زندگی میکنند و با عشق نیز نفس میکشند، دیگران را به سمت خود میکشانند. باربارا دی انجلیس - چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند! زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند. گوته * پاسخ سؤالات جدول هفته گذشته: گروه 1: (1. پیمان 2. مانی 3. نیا) 2: (1. حرارت 2. راحت 3. تار) 3: (1. هامون 2. نامه 3.آ هن) 4: (1. دیوار 2. وارد 3. ارو) 5: (1. زعامت 2. متاع 3. تام) 6: (1. مانیل 2. مایل 3. یام) 7: (1. سیمان 2. نسیم 3. مسن) 8: (1. تهاجم 2. جامه 3. هما) 9: (1. ملامت 2. ماتم 3. متا) 10: (1. خاتون 2. ناتو 3. وان) 11: (1. الماس 2. سالم 3. سام) 12: (1. منزوی 2. مویز 3. یوم) 13: (1. کلاته 2. هتاک 3. کته) 14: (1. رادیو 2. دایو 3. وای) 15: (1. بیراه 2. راهب 3. بار).

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *