کد خبر: 13614
معلولان باید خود بر پروژه های مناسبسازی شهر نظارت کنند
برگزاری نخستین نشست شورای راهبردی امور معلولان شهرتهران با کارگروه اجتماعی ستاد مناسبسازی پایتخت

به گزارش ایران سپید روز دوشنبه 4 تیر ماه نخستین جلسه مشترک شورای راهبردی امور معلولان شهرداری تهران با کارگروه اجتماعی ستاد مناسبسازی فضاهای شهری تهران به میزبانی اداره کل سلامت شهرداری برگزار شد. دراین جلسه که با میزبانی دکترنصیری مدیرکل سلامت و آقای امیری معاون این اداره کل برگزار شد رئیس دانشگاه علوم بهزیستی، مشاور توانبخشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، رییس پژوهشکده امور سالمندان کشور، نادری معاون اداره معماری و شهرسازی شهرداری و دبیرستاد مناسبسازی پایتخت و همچنین آقایان معینی، محمودنژاد و پورفکرمقدم از تشکلهای مردم نهاد شهروندان معلول شرکت داشتند. در این جلسه دکتر نادری دبیر ستاد مناسبسازی شهر تهران با ارائه گزارش از فعالیتهای ستاد و کارگروه اجتماعی آن از تشکیل کمیته های نظارت بر پروژه های مناسبسازی در مناطق 22گانه شهرتهران خبر داد. کمیته های که وظیفه شان تایید لیست شاخصهای فنی مناسبسازی و دسترس پذیری پروژه های مناسبسازی برای افراد معلول است. به گفته دبیر ستاد لیست پروژه های مناسبسازی شهر تهران قبل از اجراء در اختیار ستاد قرار می گیرد تا بر اجرای این پروژه ها حین و پس از اتمام پروژه ها نظارت شود. پس از مباحث تخصصی در این امر مصوب شد سازمانهای غیردولتی معلولان که در شاخصهای فنی مناسبسازی مسلط بوده و کارشناسان ذی ربط را در اختیار دارند بر صحت اجرای علمی پرژه های مناسب سازی نظارت کرده و تایید نهایی فنی پروژه ها را بر عهده گیرند. در ساختار کمیته ای نظارتی ستاد درمناطق شهرداری تهران حضور نماینده کانونهای معلولان هر منطقه پیشبینی شده بود اما بر اساس دیدگاه نمایندگان سازمانهای غیردولتی معلولان دراین نشست مبنی بر الزام آگاهی و دانش معلولان ناظر بر پرژه ها نصب به شاخصهای فنی این امر مقررشد علاوه بر کانون معلولان کارشناسان آگاه به امر مناسبسازی از سازمانهای غیردولتی افراد معلول مسئولیت اصلی نظارت را برعهده بگیرد.  از دیگر دستاوردهای این نشست میتوان به آموزش شیوه نامه های مناسبسازی شهری به سازمانهای غیردولتی افراد معلول، الزام آموزش پیمانکاران پروژه های شهرداری درخصوص شاخصهای فنی مناسبسازی نیز اشاره کرد. همچنین مصوب شد ترویج مناسبسازی برای مردم از طریق تابلوهای تبلیغاتی و نمایشگرهای شهری شهرداری در دستور کار قرارگیرد. همچنین مفاد قانون حمایت از حقوق افراد معلول به صورت تابلو در ادارات مهم شهرداری نصب شود. تا سرلوحه عملکرد کارکنان این ادارات قرارگیرد. آخرین مصوبه این نشست تدوین مجموعه شاخصهای شهر دسترس پذیر برای شهروندان معلول بود که تدوین آن به همکاری مشترک سازمانهای مختلف حاضر در نشست واگذار شد.

 

Page Generated in 0/0057 sec